Doktorarbeit: Die innenarchitektonische Wirkung und edukative Aspekte der Kunst und Bewegung für gutes Lernen

Die innenarchitektonische Wirkung und edukative Aspekte der Kunst und Bewegung für gutes Lernen

EUB. Erziehung – Unterricht – Bildung, Band 169

Hamburg , 280 Seiten

ISBN 978-3-8300-7617-9 (Print)
ISBN 978-3-339-07617-5 (eBook)

Zum Inhalt

deutsch čeština english

Dizertační práce s názvem Die innenarchitektonische Wirkung und edukative Aspekte der Kunst und Bewegung für gutes Lernen ( Vlivy interiérové architektury a edukační aspekty umĕní a pohybu na dobrou výuku ) se zabývá zkoumáním vlivu prostorů a interiérové architektury na človĕka.

Dále se práce zaobírá novým pohledem na kombinaci múzického vzdĕlání a tĕlesné výchovy pohybem. K tomu byly provedeny výzkumy s osobami spotrovnĕ pohyblivými a nesportovními.

Do tĕchto výzkumů byl zapojen koreánský národní sport taekwondo jako jeden z tĕlesných nauk a životních filozofií.

Na základĕ výsledků této práce je prokazatelné, že prostorové vlivy, výchova umĕním a tĕlesný pohyb se projevují jako celek a mohou mít vliv na dobrou výuku.

Z proveného zkoumání tématu jasnĕ vyplývá, že umĕní a sport jako vyučovací předmĕty jsou nedocenĕny, protože hodnota matematických, technických nebo jazykových předmĕtů není automaticky vyšší. Tím, že díky umĕní a tĕlesnému pohybu mohou být dostupné hloubkovĕ psychologické a vnitřnĕ duševní obsahy, které mohou být také prožity, získávají tyto výchovné předmĕty dodatečný význam. Blokády v procesu výuky mohou být odstranĕny a tím může být i docíleno mnohem lepších výsledků učení.

Ihr Werk im Verlag Dr. Kovač

Bibliothek, Bücher, Monitore

Möchten Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit publizieren? Erfahren Sie mehr über unsere günstigen Konditionen und unseren Service für Autorinnen und Autoren.

  Nach oben ▲